සක්‍රිය කාබන් ෆිල්ටරය

  • Activated carbon filter

    සක්‍රිය කාබන් ෆිල්ටරය

    එය විවිධ වායු සමීකරණ සහ වාතාශ්‍රය පද්ධතිවල බහුලව භාවිතා කළ හැකි අතර දූවිලි ඉවත් කිරීම සහ ඩියෝඩරීකරණය කිරීමේ කාර්යයන් ඇති අතර එමඟින් ගෘහස්ථ වායු ගුණාත්මකභාවය effectively ලදායී ලෙස වැඩිදියුණු කළ හැකිය.