වායු ස්නානය

  • Air shower

    වායු ස්නානය

    තනි පුද්ගලයින් සහ ද්විත්ව පහර
    බාහිර මානය (මි.මී.) 1300 * 1000 * 2150 අභ්‍යන්තර පරිමාණය (මි.මී.): 800 * 900 * 2000 සමස්ත බලය (kW: 1.60kw සමස්ත වායු පරිමාව (m3 / min) 50m3 / min 3000m3 / h ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පරිමාණය (mm): 610 * 610 * 50 ෂවර් කාලය (ය): 15 ~ 99 වෙනස් කළ හැකි ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉන්ටර්ලොක් කිරීම: ඇතුල්වීම සහ පිටවීම ඉලෙක්ට්‍රොනික් ඉන්ටර්ලොක් කිරීමේ විෂය පථය: පුද්ගලයින් 50 ට අඩු ස්ථාන සඳහා සුදුසු ය.