රසායනික පෙරණය

  • Chemical filter

    රසායනික පෙරණය

    පෙරහන් ද්‍රව්‍යය සීටීසී අගය 60% ට නොඅඩු හා පොටෑසියම් පර්මැන්ගනේට් සමඟ කාවද්දන ලද සක්‍රිය ඇලුමිනා සහිත ඉහළ ක්‍රියාකාරී සක්‍රිය කාබන් මිශ්‍රණයකි.