කාට්රිජ් පෙරහන් කරන්න

  • Filter cartridge

    කාට්රිජ් පෙරහන් කරන්න

    ප්‍රති-ස්ථිතික, එනම් ප්‍රති-ස්ථිතික ඇලුමිනියම් පටල ප්‍රතිකාරය, පෙරහන් ද්‍රව්‍යයේ මතුපිට අතිශය තුනී සන්නායක හා වාතාශ්‍රය සහිත ලෝහ ඇලුමිනියම් ආලේපනයකින් ආවරණය කිරීම, විද්‍යුත් ස්ථිතික පැනීම වළක්වා ගැනීම සඳහා, පිපිරුම්-ප්‍රතිරෝධී තත්වයන් යටතේ දූවිලි ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ වේ.