බෙදුම්කරු සමඟ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරණයක්

  • High efficiency filter with separator

    බෙදුම්කරු සමඟ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරණයක්

    කොටස් පුවරුව සහිත ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරණය ලී රාමුව, ගැල්වනයිස් කරන ලද රාමුව සහ ඇලුමිනියම් රාමුවකට බෙදා ඇත. එය ප්රසිද්ධ වෙළඳ නාමයක් සහ උසස් තත්ත්වයේ වීදුරු කෙඳි වලින් සාදා ඇත. කර්මාන්ත ශාලාවෙන් ඉවත් වීමට පෙර එම්පීපී ක්‍රමය මඟින් නිෂ්පාදන එකින් එක පරිලෝකනය කර පරීක්ෂා කරනු ලැබේ. කාර්යක්ෂමතාව H13 සහ h14 වන අතර මුල් පරීක්ෂණ වාර්තාව සහ නිෂ්පාදන සහතිකය නිකුත් කරනු ලැබේ.