ඒකාබද්ධ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරණයක්

  • Integrated high efficiency filter

    ඒකාබද්ධ ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරණයක්

    ඒකාබද්ධ අධි කාර්යක්ෂමතා පෙරණයක නිෂ්පාදන හඳුන්වාදීම: ඒකාබද්ධ අධි කාර්යක්ෂමතා පෙරණය ස්ථිතික පීඩන කුටීරයකින් සහ ප්‍රාචීරයකින් තොරව ඉහළ කාර්යක්ෂමතා පෙරහන් අංගයකින් සමන්විත වේ. ශක්තිමත් වාතාශ්‍රය, අලංකාර පෙනුම, පහසු ස්ථාපනය සහ ප්‍රතිස්ථාපනය, සරල නඩත්තු කිරීම, අඩු ආයෝජනය, සැහැල්ලු බර සහ සිහින් .ණකම වැනි වාසි එහි ඇත. පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව H13 සහ h14 වේ.