පැනල් ප්‍රාථමික පෙරණය

  • Panel primary filter

    පැනල් ප්‍රාථමික පෙරණය

    තහඩු වර්ගයේ ප්‍රාථමික කාර්යක්ෂමතා පෙරණය ප්‍රාථමික කාර්යක්ෂමතා කෘතිම තන්තු පෙරහන් ද්‍රව්‍ය, ඇලුමිනියම් රාමුව සහ ලෝහ දැලකින් සමන්විත වේ. එය G3 සහ G4 තහඩු වර්ගයේ ප්‍රාථමික කාර්යක්ෂමතා පෙරහන් වලට බෙදිය හැකිය.