පොකට් ෆිල්ටරය

  • Pocket filter

    පොකට් ෆිල්ටරය

    බෑග් කාර්යක්ෂමතා පෙරණය උසස් තත්ත්වයේ රසායනික තන්තු පෙරහන් ද්‍රව්‍යයකින් නිපදවනු ලැබේ. විශාල වායු පරිමාව, අඩු ප්‍රතිරෝධය, ඉහළ පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව සහ දිගු සේවා කාලය එහි වාසි ඇත. කාර්යක්ෂමතා මට්ටම F5, f6f7, F8 සහ F9 ලෙස බෙදා ඇති අතර වායුගෝලීය දූවිලි වර්ණකමිතික ක්‍රමයේ අනුරූප සාමාන්‍ය පෙරීමේ කාර්යක්ෂමතාව 45%, 65%, 85%, 95% සහ 98% වේ.