ප්‍රාථමික බලපෑම ලෝහ රාමු තහඩුව මල නොබැඳෙන වානේ දැල පෙරහන